Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Więcej wrażeń

z Twojego kwitnącego ogrodu!

„Asystencja osobista osoby z niepełnosprawnościami” – edycja IV

„Asystencja osobista osoby z niepełnosprawnościami” – edycja IV – finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Budżetu Województwa podkarpackiego

Projekt realizowany przez Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów” w okresie od 01.04.2022 – 31.03.2023

DOFINANSOWANIE
649616,00 zł
WKŁAD WŁASNY
7172,00
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
6566788,00 zł

Cel Programu:

Zwiększenie samodzielności, rozwój predyspozycji do pełniejszego życia społecznego, a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 40 osób z niepełnosprawnościami z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego w  wieku od 18-60 roku życia.

Rekrutacja beneficjentów ostatecznych prowadzona w okresie od 01.04.2022 – 30.04.2022
1.    Rekrutacja formalna:
•    należy złożyć formularz zgłoszeniowy
•     beneficjent do projektu musi wyrazić zgodę na udział w projekcie lub/i jego rodzic/opiekun prawny
•    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
2.    Rekrutacja merytoryczna:
•    Komisja rekrutacyjna przeprowadzi z potencjalnymi beneficjentami i/lub jego opiekunami prawnymi wywiad środowiskowy

Beneficjentami ostatecznymi projektu będzie 40 osób z niepełnosprawnością z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego w wieku od 18 do 60 roku życia – które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów co w oddziaływaniu z różnymi barierami, może utrudniać im w sposób znaczący udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Beneficjenci ostateczni otrzymają zindywidualizowane wsparcie w postaci usług asystencji osobistej obejmujące wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego. Usługa będzie świadczona w sposób zindywidualizowany uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Będzie ona miała wpływ na decyzje w jaki sposób oraz w jakim zakresie usługa będzie świadczona. Zakłada się wsparcie beneficjentów ostatecznych przez asystentów osobistych w wymiarze średniomiesięcznie 30 godzin. Zakres, forma i czas trwania sesji uzależniony będzie od potrzeb i możliwości beneficjenta ostatecznego projektu.

Harmonogram projektu:
1.    Rekrutacja beneficjentów ostatecznych;
2.    Ocena funkcjonalna samodzielności i stopnia funkcjonowania psychospołecznego (wstępna i końcowa);
3.    Opracowanie i wdrożenie indywidualnych planów działania;
4.    Prowadzenie formy wsparcia – Indywidualna asystencja osób z niepełnosprawnością;
5.    Monitorowanie i weryfikacja otrzymywanego wsparcia;
6.    Zarządzanie i rozliczanie projektu.